fbpx

Kasutus ja privaatsustingimused

  1. ÜLDSÄTTED

(i) Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi nimetatud Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.airitc.ee asuva veebilehe (edaspidi nimetatud Veebileht) ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamise tingimusi, millega iga veebilehe külastaja või kasutaja peab nõustuma.

(ii) Veebilehe operaatoriks on Airitc OÜ (edaspidi nimetatud Airitc), aadress Narva mnt 23-24, Tallinn, äriregistri kood 12863195, e-post info@airitc.ee.

(iii) Kasutaja kinnitab Veebilehel konto loomisega (edaspidi nimetatud Registreerimine), et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste/kaupade tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Airitc ei ole kohustatud neid kontrollima.

  1. TEENUS

(i) Airitc pakub Veebilehe kaudu teenuseid ja tellida seonduvaid lisateenuseid (edaspidi nimetatud ühiselt Teenused või eraldi Teenus).

(ii) Teenuse kasutajad on füüsilised või juriidilised isikud, kes Registreerivad ennast Veebilehe kasutajaks (edaspidi nimetatud Kasutajad või eraldi Kasutaja) ja valivad endale sobiva teenuspaketi (edaspidi nimetatud Pakett).

(iii) Kasutaja saab tutvuda  www.airitc.ee lehel avaldatud infoga ka ilma registreerumata.

(iv) Veebilehe täisfunktsionaalsuse kasutamiseks peab kasutaja ennast Registreerima ning valima Paketi.

(v) Airitc võib iga Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks hinnad, teenuse sisu ja ulatus jms), mis on avaldatud Veebilehel vastava Teenuse tellimise ja -infolehel ja mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

(vi) Airitc ei vahenda teenuseosutajaid vaid pakub Kasutajale enese proffesionaalse info jagamist terapeutide nimekirjas ning võimaldab nei seda teha iseteeninduse iseteeninduse põhimõttel. Oma andmete korrektsuse eest vastutab iga kasutaja ise.  Airitc ei kontrolli Kasutaja poolt sisestatud või muul viisil edastatud andmete õigsust või ammendavust, ei tee andmetele analüüse ega anna hinnanguid.

  1. KLIENDITUGI

(i) Klienditoe saamiseks Veebilehe kasutamise, Registreerimise, Teenuste, isikuandmete töötlemise ja Pakettide tellimise ning nende eest tasumise kohta peab Kasutaja pöörduma Veebilehe paremal alumises nurgas asuva vestluse ikooni kaudu Airitc klienditoe poole (edaspidi nimetatud Klienditugi).

(ii) Airitc püüab kõikidele Klienditoele saabunud päringutele vastata mõistliku aja jooksul, kuid ei taga, et päringutele vastatakse kindla aja jooksul või, et päringutele antakse küsijat rahuldavad vastused.

  1. TASUD

(i) Pakettide ja Teenuste hinnad on Veebilehel esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

(ii) Pakettide ja Teenuste eest saab tasuda krediitkaardi või krediitkaardi omadustega pangakaardiga.

(iii) Pakette ja Teenuseid  on võimalik tellida kas igakuise ettemaksupõhise tellimusmaksu või ühekordse ettemaksu eest, mis tagab juurdepääsu Teenusele ettemaksuga kaetud tellimusperioodiks.

(iv) Tellimus uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt, va kui kasutaja tühistab tellimuse iseteeninduskeskkonnas enne käimasoleva tellimusperioodi lõppu.

(v) Airitc ei pea Kasutajale tagastama ettemakstud tasusid.

(vi) Airitc võib aeg-ajalt muuta Teenuste ja Pakettide hindasid, teatades selles Kasutajatele mõistliku aja ette. Teenuste ja Pakettide hinnad muutuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

  1. AUTORIÕIGUSED

(i) Kõik autoriõigused Veebilehel esitatud materjalidele kuuluvad Airitc või on Airitcle antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebilehel.

(ii) Veebilehe sisu autori- ja muud omandiõigused (eelkõige õigused tarkvarale, ärimudelile, tekstidele, kujundusele, kujunduselementidele) kuuluvad Airitcle või tema litsentsiandjatele. Kõik Veebilehe sisu puudutavad õigused on Airitcl.

(iii) Kasutaja võib Veebilehel avaldatud autoriõigusega kaitstud andmeid ilma Airitc nõusolekuta avalikult kasutada viidates Airitcle kui allikale.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(i) Kasutaja on kohustatud esitama Registreerimisel enda isikuandmed.

(ii) Kasutaja annab nõusoleku Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada Teenuseid.

(iii) Avokaado kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

(iv) Airitc töötleb isikuandmeid kliendile Teenuste osutamise eesmärgil ning reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kasutajale.

(v) Airitc ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, va Kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

(vi) Airitcl on õigus edastada isikuandmeid partnerettevütetele ja koostööpartneritele.

(vii) AAiritc töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress (edaspidi nimetatud Isikuandmed). Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning andmeid parandada Veebilehe iseteeninduses või nõuda andmete kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

(viii) Airitc ei ole kohustatud Kasutajate Isikuandmeid säilitama.

(ix) Kasutajal on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise sooviavalduse Klienditoele või e-posti aadressile info@airitc.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

  1. PRIVAATSUSTINGIMUSED

(i) Kasutajate poolt avalikustatud isikuandmed on avalikud ja kõigile nähtavad. Airitc infotehnoloogiline lahendus on üles ehitatud selliselt, et Airitc töötajatel ei ole Kasutaja konto salajastele andmetele ligipääsu.

(ii) Veebilehe külastajad ja kasutajad nõustuvad küpsiste (cookies) ja muude analoogsete tehnoloogiate kasutamisega Veebilehel, Isikuandmete kogumise ja edastamisega elukohariigist väljapoole, Isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega, sh turunduslikel eesmärkidel.

(iii) Veebilehe külastamisel ja Teenuste kasutamisel või interaktiivsel suhtlemisel võib Airitc kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Teenuste juurdepääsu ja kasutamise kohta. Selline teave võib sisaldada muuhulgas teavet Kasutaja paketitüüpide ja interaktiivse suhtlemise kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid (IP-aadress, ühendusseadmed, operatsioonisüsteem) ja muud analoogset teavet.

  1. LÕPPSÄTTED

(i) Airitcl on õigus Kasutustingimusi igal ajal muuta, teatades sellest Kasutajatele ette vähemalt 10 päeva. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisel Veebilehel.

(ii) Veebilehel võib olla linke teistele veebilehtedele, mis on väljaspool Airitc kontrolli. Airitc avaldab selliseid linke üksnes selleks, et Veebilehe kasutajatel oleks mugavam andmeid leida ja ei vastuta lingitud veebilehtede sisu eest.

(iii) Airitc ei vastuta Kasutaja poolt jagatud dokumendi jagamise viibimise ega sellega Kasutajale tekitatud kahjude eest.

(iv) Airitcl on õigus omal valikul kas piirata või tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigust, sh sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

(v) Airitc jätab endale õiguse muuta igal ajal Veebilehe sisu või formaati ilma sellest eelnevalt teatamata. Airitcl on õigus igal ajal sõltumata põhjusest muuta ja uuendada Veebilehe tehnilist ülesehitust ja funktsionaalsust; peatada või lõpetada Teenuse pakkumine ja sulgeda selle mis tahes osa; kehtestada Veebilehe või Teenuste teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks piiranguid (näiteks andmemaht, üleslaadimise kiirus, talletatava sisu maht jms). Airitc teavitab Klienti ja Kasutajaid olulisematest muudatustest ette mõistliku aja jooksul enne nende jõustumist.

(vi) Teenuste kättesaadavaks tegemise eesmärgil on Veebileht ühendatud kolmandate osapoolte rakendustega, veebisaitide ja teenustega, millel võivad olla eraldiseisvad kasutus- ja privaatsustingimused. Airitc ei vastuta selliste rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise tingimuse eest.

(v) Airitc ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistuslike, faktiliste või kaasuvate kahjude eest (sh äritegevusest, lepingust, tulust, andmetest, infost ilmajäämisest või äritegevuse katkemisest), mis tulenevad Teenuste kasutamisest või kasutamise võimatusest või Veebilehe sisust isegi juhul, kui Airitc oli teadlik sellise kahju tekkimise võimalikkusest. Veebilehe ja Teenuste kasutamisega seotud nõuete aegumistähtaeg on 1 aasta, arvates kahju tekkimisest.

(vi) Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Võimalikke vaidlusi püüavad Kasutaja ja Avokaado lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.